با تصویب هیأت نظارت مقرر گردید هر کدام از کاندیداهای محترم با درخواست کتبی می‌توانند از سالن اجتماعات برای بیان دیدگاه‌ها و نظرهای خویش به همکاران استفاده کنند.