بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

نویسنده:

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تاخیر تأدیه

نویسنده: