از سوی اتاق بازرگانی برگزار می‌گردد: کارگاه آموزشی با موضوع تبیین مسئولیت مدنی و انتظامی مامورین مالیاتی با تأکید بر ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم

نویسنده:

اطلاعیه مهم در خصوص هزینه نقش تمبر مربوط به تمدید پروانه به صورت الکترونیک

نویسنده: