در خصوص پرونده انتظامی احدی از وکلای عضو کانون کرمان با عنایت به کیفر خواست صادره از سوی شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ، شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری کرمان با بررسی موضوع نظر به مفاد کیفر خواست صادره در جهت تکلیف ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334 تا تعیین تکلیف پرونده کیفری مطروحه علیه نامبرده قرار تعلیق موقت وکیل صدر الذکر را صادر و اعلام می دارد قرار صادره قطعی و بلافاصله پس از صدور لازم الاجرا می باشد.